Algemene voorwaarden coöperatie

1. Algemeen

1.1. Onder AcademicTransfer wordt in deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verstaan: de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid ‘Coöperatie AcademicTransfer UA’, statutair gevestigd te Utrecht.

1.2. Onder ‘het Lid’ wordt in deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verstaan: elke (publiekrechtelijke) rechtspersoon die lid is van Coöperatie AcademicTransfer UA en in die hoedanigheid een offerte aanvraagt, een opdracht geeft, dan wel overeenkomst met AcademicTransfer aangaat.

1.3. Onder ‘het Lid’ wordt, in het kader van deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, begrepen: De betreffende (publiekrechtelijke) rechtspersoon; de aan haar gelieerde privaatrechtelijke rechtspersonen, waarin zij een 100% belang houdt; de aan haar gelieerde privaatrechtelijke rechtspersonen, waarin zij minimaal een 50% belang houdt én tevens volledig bevoegd bestuurder is; alsmede de aan haar gelieerde privaatrechtelijke rechtspersonen, waarover zij het uitsluitende bestuur voert.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, al dan niet via elektronische communicatie, uitdrukkelijk of impliciet, tussen AcademicTransfer en het Lid met betrekking tot de dienstverlening, zoals deze conform haar doelstellingen wordt aangeboden of verricht door AcademicTransfer.

2.2. Deze voorwaarden zijn aanvullend ten opzichte van de tussen partijen bestaande Ledenovereenkomst. Het Lid aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van het Lid wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. Hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk, al dan niet middels tussenkomst van bewijsbare elektronische communicatie, afwijkend is overeengekomen prevaleert boven het bepaalde in deze voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Offertes en aanbiedingen van AcademicTransfer zijn vrijblijvend en verplichten haar niet een opdracht te aanvaarden, tenzij in de betreffende offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Opdrachten van het Lid binden AcademicTransfer pas nadat de opdracht door AcademicTransfer schriftelijk is bevestigd, dan wel nadat AcademicTransfer daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

4. Dienstverlening

4.1. Vacatureplaatsing

4.1.1. De, conform de aanleverspecificaties aangeleverde vacatures zullen telkens binnen 2 werkdagen geplaatst worden, behoudens plaatsing middels de standaard invoer-tool, waarbij het lid de vacatures zelf geautomatiseerd plaatst. De overeenkomst geldt uitsluitend tussen partijen. Het recht vacatures te plaatsen komt derhalve uitsluitend het Lid toe.

4.1.2. Het Lid is gehouden ervoor zorg te dragen dat informatie, zoals vermeld in een vacature, waaronder begrepen gegevens met betrekking tot de organisatie van het Lid volledig, juist en actueel is, niet in strijd is met enige in Nederland geldende wetgeving en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

4.1.3. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste Vacatures in te korten of te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor Vacatures te verwijderen van haar website in geval de inhoud van de Vacature op enigerlei wijze in strijd is met de wet of het bepaalde in deze voorwaarden. Voorgaande na overleg met het Lid.

4.2. Employer Storyboard

4.2.1. De, conform de aanleverspecificaties van AcademicTransfer aangeleverde, profielpagina zal binnen 2 werkdagen geplaatst worden.

4.2.2. Het Lid is gehouden ervoor zorg te dragen dat informatie, zoals vermeld in profielpagina waaronder begrepen alle gegevens met betrekking tot het bedrijf van het Lid volledig, juist en actueel is, niet in strijd is met enige in Nederland geldende wetgeving en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

4.2.3. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste profielpagina in te korten of te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor een profielpagina te verwijderen van haar website in geval de inhoud van deze profielpagina op enigerlei wijze in strijd is met de wet of het bepaalde in deze voorwaarden. Voorgaande na overleg met het Lid.

4.3. Optionele toegang CV databank

4.3.1. Een Lid dat toegang heeft verkregen tot de CV databank mag de CV databank uitsluitend gebruiken voor haar eigen organisatie met het doel om nieuwe werknemers voor haar zelf te werven.

4.3.2. Een Lid dat toegang heeft verkregen mag gegevens uit de CV databank uitsluitend gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete vacature en alleen voorzover deze gegevens redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

4.3.3. Het Lid mag gegevens uit de CV databank niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.

4.3.4. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor om in te grijpen wanneer het Lid meer gegevens uit de CV databank opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden.

4.3.5. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval, na een waarschuwing te hebben gegeven, aan het Lid de toegang tot de databank te ontzeggen. AcademicTransfer zal uit hoofde van voornoemde ontzegging nimmer tot enige schadevergoeding jegens AcademicTransfer of derden gehouden zijn, noch zal zij gehouden zijn tot restitutie van met de toegang samenhangende reeds betaalde bedragen.

4.4. Overige opties

4.4.1. Het Lid kan met AcademicTransfer aanvullend het gebruik van diverse maatwerk opties overeenkomen. Eén en ander kan slechts schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4.4.2. Op dit moment bestaan, naast de optionele toegang van het Lid tot de CV databank, de navolgende opties:

4.4.2.1. Het Lid verkrijgt een eigen gebruikersaccount met statistische informatie over de door het Lid geplaatste vacatures en het gebruik van haar profielpagina.

4.4.2.2. Het Lid verkrijgt de mogelijkheid om een automatische koppeling in te laten stellen waardoor potentiële kandidaten direct met cv en sollicitatiebrief bij het Lid solliciteren.

4.4.2.3. Het lid verkrijgt het recht om de standaard invoer-tool voor de vacaturesite waarmee het Lid automatisch vacatures kan laten publiceren dan wel kan laten verwijderen, door meerdere medewerkers binnen haar organisatie te doen gebruiken.

4.4.3. De maatwerk opties gelden uitsluitend tussen partijen. Het recht van deze maatwerk opties gebruik te maken komt derhalve uitsluitend het Lid toe.

5. Beveiliging en onderhoud

5.1. AcademicTransfer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om haar systemen te beveiligen tegen verlies of beschadiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door derden.

5.2. AcademicTransfer is gerechtigd haar systemen tijdelijk buiten werking te stellen, of het gebruik ervan te beperken, ten behoeve van onderhoud of aanpassing van de website, zonder dat het Lid hierdoor enig recht op schadevergoeding of restitutie toekomt, ervan uitgaande dat door de betreffende buitenwerkingstelling de totale plaatsingsduur van de vacature niet wordt verkort.

6. Garantie

6.1. AcademicTransfer heeft haar website met de grootst mogelijke zorg ingericht en garandeert zich in te spannen zulks te blijven doen.

6.2. AcademicTransfer kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van gegevens op haar website, noch kan zij garanderen dat gebruikers bevoegd zijn overeenkomsten met andere gebruikers aan te gaan.

6.3. AcademicTransfer is, indien een geplaatste advertentie of een ESB niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, naar haar keuze, gehouden tot wijziging van de geplaatste advertentie of profielpagina of vervanging hiervan, onverminderd het recht van AcademicTransfer een advertentie of bedrijfsinformatie in te korten of aan te passen.

6.4. AcademicTransfer kan geen garantie geven voor de ononderbroken en/of foutloze werking van haar website en kan niet garanderen dat derden haar systemen nimmer onrechtmatig zullen gebruiken.

6.5. Het risico ter zake van verlies of beschadiging van de door het Lid geplaatste informatie, waaronder vacatures en een profielpagina, is voor het Lid.

6.6. AcademicTransfer garandeert geen bewaring van hierboven bedoelde informatie na beëindiging, onafhankelijk van de wijze van beëindiging, door het enkele verloop van de overeengekomen duur of door uitsluiting.

7. Beperking aansprakelijkheid

7.1. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit handelen door Het Lid, waaronder in elk geval begrepen het sluiten van een overeenkomst, in vervolg op een op de website geplaatste vacature.

7.2. Aansprakelijkheid voor schade ingevolge handelen of nalaten van derden, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. De website van AcademicTransfer bevat mogelijk verwijzingen naar websites van derden. AcademicTransfer heeft geen zeggenschap over deze websites en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

7.4. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele onmogelijkheid de website op enig moment te gebruiken. Aansprakelijkheid voor schade door verlies van gegevens wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

7.6. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7. Aansprakelijkheid voor enige schade, te wijten aan opzet of grove schuld van AcademicTransfer of haar medewerkers, wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis.

7.8. Mocht AcademicTransfer toch aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige schade, dan zal zij door het Lid nimmer kunnen worden aangesproken voor een bedrag dat hoger ligt dan de met de betreffende opdracht samenhangende, door het Lid betaalde, factuur.

7.9. Onder schade als hierboven bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. Het Lid vrijwaart AcademicTransfer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

8. Overmacht

8.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting uit enige overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt in elk geval mede begrepen het niet kunnen nakomen ten gevolge van een oorzaak gelegen bij toeleveranciers en/of andere derden waarvan AcademicTransfer gebruik maakt.

8.3. Indien AcademicTransfer haar verplichtingen uit enige overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan uitvoeren ingevolge een haar niet toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot een moment waarop AcademicTransfer alsnog in staat is haar verplichtingen op behoorlijke wijze na te komen.

9. Vrijwaring

9.1. Het Lid vrijwaart AcademicTransfer volledig voor alle eventuele claims van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door haar geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie op enige website van AcademicTransfer.

10. Facturatie

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, factureert AcademicTransfer de kosten van haar aanvullende dienstverlening maandelijks achteraf, aan de hand van de bij haar afgenomen aanvullende diensten, tegen het overeengekomen tarief.

10.2. Tarieven zijn, indien van toepassing, afgegeven exclusief omzetbelasting.

11. Betaling

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor de betaling van de facturen van AcademicTransfer een termijn van veertien dagen.

12. Medewerking door het Lid

12.1. Het Lid is gehouden alle gegevens, benodigd voor de uitvoering van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm aan AcademicTransfer ter beschikking te stellen. Het Lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie juist en volledig is en voldoet aan de aanleverspecificaties van AcademicTransfer.

12.2. Door het verstrekken van de opdracht tot plaatsen van een vacature en/of profielpagina geeft het Lid AcademicTransfer toestemming deze gegevens op haar website te plaatsen en/of anderszins aan te wenden voor het verlenen van haar diensten.

12.3. Het Lid garandeert dat alle gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan AcademicTransfer worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert het Lid dat zij gerechtigd is gebruik te maken van de diensten van AcademicTransfer.

12.4. Het Lid is gehouden direct na plaatsing te controleren of de geplaatste vacatures en/of profielpagina correct en foutloos zijn en of de plaatsing voldoet aan hetgeen is overeengekomen.

12.5. Het lid is gehouden uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de eventueel in het kader van de overeenkomst aan haar verstrekte inlogcodes. Het lid is gehouden alles in het werk te stellen om misbruik van aan haar verstrekte inlogcodes te voorkomen. Het lid is tevens gehouden verlies van inlogcodes of verstrekking aan c.q. verkrijging door niet bevoegde derden per omgaande aan AcademicTransfer te melden.

13. Geheimhouding

13.1. AcademicTransfer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle door het Lid verstrekte informatie en gegevens, voor zover deze niet voor bekendmaking verstrekt zijn.

13.2. Het Lid verplicht zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en of AcademicTransfer, die zij in het kader van deze overeenkomst tot haar beschikking krijgt. Het Lid zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende werkzoekende(n) of AcademicTransfer. Onder vertrouwelijke informatie wordt in dit kader in elk geval mede verstaan, alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV databank en in aan het Lid door werkzoekenden toegezonden CV’s en sollicitaties.

14. Intellectuele eigendom, auteursrecht, databankrecht, onrechtmatig gebruik

14.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten met betrekking tot de inhoud van de website van AcademicTransfer, waaronder de geplaatste of gelinkte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal, software etc, anders dan de door het Lid zelf geplaatste vacatures en haar profielpagina, berusten bij  AcademicTransfer of haar licentiegevers.

14.2. Het Lid garandeert dat de door haar geplaatste vacatures en bedrijfsprofiel geen inbreuk maken op de rechten van derden.

14.3. Het is het Lid niet toegestaan de website van AcademicTransfer of de inhoud daarvan anders dan overeenkomstig het doel van deze website te gebruiken. Onder gebruiken wordt in dit kader mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de inhoud van deze website.

14.4. Het is het Lid, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van AcademicTransfer niet toegestaan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken. Het is het Lid, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van AcademicTransfer tevens niet toegestaan, niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Voorgaande is niet van toepassing op de door het Lid zelf geplaatste vacatures en haar profielpagina.

14.5. Het gebruik van (persoons) gegevens van gebruikers, die door hen via deze website openbaar zijn gemaakt, waaronder e mailadressen en andere gegevens van werkzoekenden en aanbieders van vacatures via AcademicTransfer, is uitsluitend toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is niet toegestaan (persoons)gegevens te gebruiken of verwerken voor enig ander doel.

14.6. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op werkzoekende(n), hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.

14.7. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op (een) andere aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via de website van AcademicTransfer, hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten al dan niet direct betrekking hebben op het vervullen van een vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.

14.8. Elke andere vorm van ongevraagde communicatie is uitdrukkelijk niet toegestaan.

14.9. Het verzamelen van emailadressen en/of andere gegevens van werkzoekenden en/of aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via de website van AcademicTransfer is uitdrukkelijk niet toegestaan.

14.10. Indien het Lid in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt het Lid aan AcademicTransfer, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht van AcademicTransfer om in rechte tegen het Lid op te treden, al dan niet teneinde een dwangsom, of schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van AcademicTransfer om op andere wijze maatregelen te treffen en het Lid uit te sluiten van verder gebruik van de website van AcademicTransfer.

15. Uitsluiting

15.1. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor om het Lid, indien het Lid op enigerlei wijze handelt in strijd met deze voorwaarden of de Nederlandse wet, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van haar website en de overeenkomst met het Lid te ontbinden, zulks onverminderd overige rechten van AcademicTransfer, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

15.2. Bedragen die reeds verschuldigd zijn geworden, voorafgaande aan genoemde ontbinding, al dan niet reeds gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

16. Klachten

16.1. Indien het Lid ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over een factuur van AcademicTransfer, kan het Lid haar bezwaren aan AcademicTransfer voorleggen.

16.2. Klachten van het Lid betreffende de uitvoering van de door AcademicTransfer verrichte diensten, geven het Lid niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

16.3. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk bij aangetekend schrijven, te worden ingediend binnen dertig dagen nadat de het Lid kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

17. Wijzigingen

17.1. AcademicTransfer is steeds bevoegd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen, voor zover het reeds lopende overeenkomsten betreft, voor het Lid eerst verbindend worden, indien AcademicTransfer het Lid van de wijziging van de voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze in kennisstelling zijn verstreken, zonder dat het Lid AcademicTransfer schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijziging in te stemmen. In kennisstelling kan ook via de website van AcademicTransfer plaatsvinden.

18. Geschillen

18.1. Op overeenkomsten tussen AcademicTransfer en het Lid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten tussen AcademicTransfer en Het Lid, worden bij uitsluiting van elke andere geschillenbeslechter, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement, waarin AcademicTransfer haar hoofdvestiging heeft, doch niet dan nadat partijen zich hebben ingespannen één en ander in der minne op te lossen.

(c) AcademicTransfer 2022